پذیرش مربیان دانشگاه‌ها و پذیرفته‌شدگان تبدیل بورس خارج به داخل


 

بررسی درخواست پذیرش متقاضیان (فقط دکتری) پس از ارائه معرفی نامه وزارتین علوم یا بهداشت، وفق ضوابط و مقررات ابلاغی وزارتین علوم و بهداشت و همچنین شیوه‌نامه مصوب شورای دانشگاه در هر سال تحصیلی انجام می شود. معرفی نامه و درخواست متقاضی باید حداقل تا یک ماه قبل از شروع سال تحصیلی به دانشگاه تسلیم شود.

bullet آئین نامه ها

bullet اخبار و اطلاعیه ها