پذیرش دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج


 

بررسی درخواست پذیرش این متقاضیان از طریق معرفی نامه وزارتین علوم و بهداشت یا تسلیم درخواست مستقیم آنان به دانشگاه وفق آیین نامه های ابلاغی وزاتین علوم و بهداشت و شیوه نامه مصوب شورای دانشگاه انجام می شود. درخواست بررسی پذیرش این متقاضیان در هر نيمسال تحصيلی بايد حداقل تا يک ماه قبل از شروع نیمسال تحصيلی به دانشگاه تسلیم شود.

bullet آئین نامه ها

bullet اخبار و اطلاعیه ها