گروه‌های پژوهشی


 
گروه پاکسازی محیط و علوم زمین
گروه پاکسازی محیط و علوم زمین

این گروه 8 عضو هیئت علمی دارد و مدیر گروه پژوهشی آقای دکتر احمد جمشیدی زنجانی

گروه مهندسی ایمنی و سلامت محیط
گروه مهندسی ایمنی و سلامت محیط

این گروه 5 عضو هیئت علمی دارد و مدیر گروه پژوهشی آقای دکتر سیدغلامرضا موسوی

گروه انرزی و فناوری های نوین
گروه انرزی و فناوری های نوین

این گروه 5 عضو هیئت علمی دارد و مدیر گروه پژوهشی آقای دکتر سیدمحمد موسوی