گروه‌های پژوهشی


 
پاکسازی محیط و علوم زمین و دریا
پاکسازی محیط و علوم زمین و دریا

این گروه 6 هیئت علمی دارد. پژوهشگر شاخص: دکتر احمد خدادادی دربان

ایمنی مهندسی و سلامت محیط
ایمنی مهندسی و سلامت محیط

این گروه 5 هیئت علمی دارد. پژوهشگر شاخص: دکتر سید غلامرضا موسوی

مدیریت شهری پایدار
مدیریت شهری پایدار

این گروه 5 هیئت علمی دارد. پژوهشگر شاخص: دکتر محمدرضا پورجعفر

بیومهندسی و مدیریت پساب
بیومهندسی و مدیریت پساب

این گروه 5 هیئت علمی دارد. پژوهشگر شاخص: دکتر حسین گنجی دوست