انتشارات


 

پژوهشکده محیط زیست در همکاری مستقیم با بیش از سی نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و برخی دیگر از دانشگاه‌های معتبر سالانه مقالات متعددی را در مجامع ملی و بین‌المللی مطرح و نشریات معتبر داخلی و بین‌المللی به چاپ می‌رساند. جدیدترین کتب منتشره پژوهشکده محیط‌‌زیست که مستخرج از، طرح‌های تهیه ضوابط، معیارها واستانداردها، فعالیت‌ها و پروژه‌های پژوهشی و آموزشی همکاران متخصص و اعضای محترم هیئت علمی آن می‌باشد در این بخش قال مشاهده است.