ساختار سازمانی


 

ریاست پژوهشگده محیط زیست

 

ریاست پژوهشکده محیط زیست

شورای پژوهشی پژوهشکده

رئیس پژوهشکده محیط زیست

امور اداری

ارزیابی و کنترل پروژه

مناقصات

واحدهای اجرایی

گروه های پژوهشی