اساسنامه


 

bullet مقدمه

به منظور تحقق بخشي از وظايف پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس وجهت رفع نيازهاي پژوهشي كشور در زمينه حفاظت از محيط زيست ومنابع طبيعي و استفاده بهينه از انرژي در راستاي توسعه پايدار پژوهشكده محيط زيست وابسته به دانشگاه تربيت مدرس که در اين اساسنامه باختصار پژوهشکده خوانده ميشود بر اساس مجوز شماره ............. مورخ.................... شوراي گسترش آموزش عالي تاسيس وبر طبق مفاد اين اساسنامه, قوانين، مصوبات ومقررات مربوط اداره خواهد شد .

bullet ماده 1 - اهداف

هدف اصلي عبارت است از تحقيق در جهت ارتقاي كيفي و تغيير واحدهاي صنعتي، معدني، كشاورزي، بهداشتي و كليه فعاليتهاي انساني در خصوص استفاده بهينه از انرژي، كاهش ضايعات زيست محيطي، پژوهش در زمينه هاي برنامه ريزي محيط ومعماري منظرو حفظ منابع طبيعي و تنوع زيستي در راستاي توسعه پايدار .

bullet ماده 2- محل فعاليت

تبصره 1 : پژوهشكده مجاز است بنا بر ضرورت، با پيشنهاد شوراي دانشگاه و تصويب شوراي گسترش آموزش عالي نسبت به تاسيس شعبه در ساير نقاط كشور نيز اقدام نمايد .

bullet ماده 3 - وظايف

 1. شناسايي نيازهاي تحقيقاتي زيست محيطي واحدهاي صنعتي، معدني، بهداشتي و كشاورزي وشهرسازي كشور و برنامه ريزي براي اجراي طرحهاي پژوهشي مرتبط با اين نيازها .
 2. اجراي طرحهاي پژوهشي بنيادي, كاربردي و توسعه اي در زمينه محيط زيست .
 3. ارائه خدمات مشاوره علمي, فني و مديريتي در زمينه محيط زيست .
 4. تحقيق در خصوص منابع آلاينده آب ، هوا وخاك و بكارگيري تكنولوژي جديد كاهش منابع آلوده كننده وبكارگيري روشهاي جديد تصفيه .
 5. تحقيق در زمينه استفاده و كاربرد نرم افزارها و سخت افزارهاي زيست محيطي .
 6. مدلسازي جهت اصلاح فرآيندها در واحهاي صنعتي و استفاده بهينه از انرژي .
 7. ديدگاههاي جديد اقتصادي در رابطه با حفاظت از محيط زيست و بهره‌برداري از منابع طبيعي .
 8. حفاظت از تنوع زيستي آثار زيست محيطي پروژه‌ها .
 9.  ارتقاء ايمن‌سازي محيط كار، اندازه‌گيري و ارزشيابي آلاينده‌هاي محيط كار و محيط زيست و ارزيابي روشهاي كنترلي موجود و مقايسه آن با استاندارد‌ها بمنظور يافتن راه‌حلهاي كنترلي مناسب .
 10. اجراي طرحهاي پژوهشي بنيادي, كاربردي و توسعه اي در گرايشهاي مختلف .
 11.  تامين اعضاي علمي پژوهشي،كاركنان فني واداري مورد نياز و تجهيز و راه‌ اندازي آزمايشگاههاي مربوط ومنابع علمي واطلاع رساني .
 12.  ايجاد تعامل فعال و سازنده با سايرموسسات و نهادهاي علمي – پژوهشي در داخل و خارج كشور در چهارچوب مقررات و ضوابط .
 13. ايجاد تعامل مطلوب و هماهنگ با نيروهاي ذيصلاح, متخصص و مبتكر در موسسات و نهادهاي علمي- پژوهشي كشور به منظور تحقق اهداف پژوهشكده .
 14.  بهره گيري از آخرين نتايج تحقيقات و پيشرفتهاي علمي در تمامي مراحل فعاليتهاي پژوهشي .
 15. ارائه دستاوردهاي پژوهشي در قالب كارگاهها و دوره هاي آموزشي- پژوهشي كوتاه مدت .
 16.  برنامه ريزي و برگزاري همايشهاي علمي و تخصصي در زمينه هاي مرتبط در سطوح ملي, منطقه اي و بين المللي برابر ضوابط و مقررات جاري كشور .
 17. جذب و بكارگيري فرهيختگان و صاحبنظران خارج از كشور در زمينه هاي مختلف زيست محيطي و انرژي به منظور توسعه و تعميق ارتباطات علمي برابر قوانين, ضوابط و مقررات جاري كشور .
 18. اجراي فعاليتهاي اداري, مالي و معاملاتي مرتبط باوظايف پژوهشكده .
 19. مشاركت در امر فراهم سازي زمينه هاي توسعه تحقيقات، نوآوري، انتقال و جذب فناوري در راستاي توسعه پايدار
   

bullet ماده 4 - اركان

الف – هيات امنا
ب‌- شوراي هدايت راهبردی
ت‌- رئيس
ث‌- شورای پژوهشی
ج‌- گروهای تخصصی

bullet ماده 5 - هيات امنا

هيات امنای مرکز از لحاظ ترکيب ووظايف تابع ضوابط در قانون تشکيل هياتهای امنای دانشگاهها وموسسات آموزش عالی وپژوهشی مصوب جلسات 181 و 183 شورای انقلاب فرهنگی است وبا توجه به وابستگی پژوهشکده به دانشگاه تربيت مدرس همان هيات امنای دانشگاه خواهد بود.

bullet ماده 6 - وظاِيف واختيارات هيات امنا

 1. تدوين و تصوِب آئين نامه داخلی هيات امنا .
 2. تصويب سازمان وتشکيلات اداری پزوهشکده بر اساس ضوابط ومقررات مربوط .
 3. بررسی وتصويب بودجه پژوهشکده که از طرف شورای هدايت راهبردی مرکز ورئيس دانشگاه پيشنهاد ميشود .
 4. بررسی وتصويب گزارش سالانه رئيس پژوهشکده پس از تصويب توسط شورای هدايت راهبردی .
  محل فعاليت پژوهشكده در تهران مي باشد

bullet ماده 7 – شورای هدايت راهبردی پژوهشکده

به منظور هدايت وبرنامه ريزی فعاليتهای علمی پژوهشکده , شورائي متشکل از افراد ذيل تشکيل مي شود .

 1.  رئيس دانشگاه تربيت مدرس (رئيس )
 2. معاون پژوهشی دانشگاه تربيت مدرس (نائب رئيس )
 3. رئيس پژوهشکده
 4. معاون فناوری وزارت علوم، تحقيقات وفناوری
 5. معاون تحقِيق وتوسعه وزارت صنايع ومعادن
 6. معاون پژوهشی سازمان حفاظت محيط زيست
 7. معاون تحقِيقات و فناوری وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی
 8. معاون پژوهشی وزارت نيرو
 9. معاون تحقِيق وتوسعه وزارت نفت
 10. معاون پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی
 11. چهار تا شش نفر از شخصيتهای ملی- بين المللی در زمينه محيط زيست
 12.  روسای دانشکده های ذيربط در امر پژوهش زيست محيطی
   

bullet ماده 8- وظايف و اختيارات شورای هدايت راهبردی

 1. تدوين وتصويِب آئين نامه داخلی شورا
 2. پيشنهاد ايجاد وتغيير در سازمان اداری , علمی واجرايي پژوهشکده
 3. بررسی بودجه پيشنهادی پژوهشکده وتصويب وپيشنهاد آن به هيات امنا
 4. بررسی وارزيابی فعاليتهای سالانه وتصويب برنامه های آينده
 5. بررسی گزارش سالانه وتصويب وارائه آن به هيات امنا
 6. بررسی وتصويب پيشنهادهای پژوهشکده در خصوص طرحهای تحقِيقاتی, نحوه برقراری ارتباط با دستگاهها ووزارتخانهای ذيربط ومرکز ملی وبين المللی
 7. بررسی و تصويب راهکارهای ايجاد فرصتهای مناسب برای حماطت از فعاليتهای پزوهشکده
 8. پيشنهاد راهکارهای عملی به منظور تعامل با بخش خصوصی وتجای کردن نتايج پژوهشهای موفق پژوهشکده .
   

bullet ماده 9 - رئيس

رئيس پژوهشكده كه نماينده قانوني پژوهشكده نزد مراجع حقيقي و حقوقي است ، از ميان اعضاء هيئت علمي صاحبنظر در زمينه محيط زيست كه بايد حداقل داراي مرتبه استادياري و نيز سوابق كافي در امر تحقيقات باشد با حكم رئيس دانشگاه به مدت چهار سال منصوب مي شود و انتصاب مجدد رئيس پژوهشكده بلامانع است وتا زمانيكه فرد جديدي منصوب نشده است همچنان به وظايف قانوني خود ادامه ميدهد .

bullet ماده 10 - وظايف و اختيارات رئيس

 1. برنامه ريزي، هدايت و اداره پژوهشكده و نظارت بر فعاليتهاي آن در چارچوب اساسنامه, مقررات ومصوبات هيات امنا .
 2. نظارت بر حسن اجراي طرحهاي پژوهشي و ساير وظايف پژوهشكده .
 3. امضای قراردادها واسناد مالی واداری در چارچوب ضوابط ومقررات مصوب .
 4. تنظيم وپيشنهاد بودجه ساليانه و تفصيلی به شوراي هدايت راهبردی .
 5. ارائه صورتجلسات به رئيس دانشگاه .
 6. پيشنهاد ايجاد تغيير در تشکيلات پژوهشکده به شورای هدايت راهبردی .
 7. يشنهاد انتصاب مسئولان پژوهشکده بر اساس تشکيلات مصوب .
 8.  نمايندگي پژوهشكده در كليه مراجع قضايي و غيره .
 9. تشكيل شوراهاي مورد نياز بر اساس تشكيلات مصوب .
 10. پيشنهاد تشكيلات و نمودار سازماني پژوهشكده به رئيس دانشگاه .
   

تبصره 2 : رئيس پژوهشكده مي‌تواند بخشي از وظايف و اختيارات خود را، با حفظ مسئوليت خويش و با تاييد رئيس دانشگاه، به معاون پژوهشكده تفويض نمايد .

bullet ماده 11 - تركيب اعضاء شوراي پژوهشي

 1. رئيس پژوهشكده ( رئيس شورا )
 2. معاون پژوهشي پژوهشكده (دبير شورا )
 3. مديران گروههاي پژوهشي پژوهشكده
 4. دو تا پنج تن از متخصصان صاحبنظر در زمينه فعاليتهاي تخصصي پژوهشكده .
   

تبصره 3 : اعضاي مذكور در بند 4 به پيشنهاد رئيس پژوهشكده و تاييد و حكم رئيس دانشگاه به مدت دو سال منصوب مي‌شوند وانتصاب مجدد آنان بلامانع است .

bullet ماده 12- وظايف و اختيارات شوراي پژوهشي

 1. تدوين سياستها و برنامه‌هاي علمي- پژوهشي پژوهشكده .
 2. تعيين خط مشي و بررسي و تصويب طرحهاي پژوهشي پژوهشكده .
 3. برنامه‌ريزي براي ايجاد و تعميق ارتباط علمي با ساير مؤسسات و نهادهاي علمي- پژوهشي كشور برابر ضوابط و مقررات دانشگاه .
 4. نظارت بر کيفيت و حسن اجرای طرحهای پژوهشی
 5. بررسي و تاييد بودجه مالي پژوهشكده .
 6. ارزشيابي نتايج حاصله از پژوهشهاي انجام شده وبررسی راهکارهای به توليد رساندن پژوهشهای موفق .
 7. تصويب آيين نامه‌هاي پژوهشي پژوهشكده .
 8. تصويب صلاحيت علمي پژوهشگران با پيشنهاد گروه پژوهشي مربوطه .
 9. بررسي و تصويب برگزاري كارگاهها و دوره‌هاي آموزشي- پژوهشي كوتاه مدت و همايشهاي علمي در چهارچوب وظايف پژوهشكده .
 10. بررسي و تعيين نيازهاي تجهيزات آزمايشگاهي، انتشاراتي، اطلاعاتي و علمي پژوهشكده .
 11. نظارت بر انتشار كتاب، مقالات، مجلات و ساير منابع اطلاعاتي پژوهشكده .
 12. بررسي و تصويب سفرهاي علمي، بورسهاي تحصيلي و فرصتهاي مطالعاتي اعضاي هيئت علمي پژوهشكده .

bullet ماده 13- گروههای پژوهشی پژوهشکده

پزوهشکده دارای گروهای پژوهشی خواهد بود که به تناسب تشکِلات ونيازها پيشنهاد ودر مراجع ذيربط به تصويب خواهد رسيد .

bullet ماده 14- وظايف گروه ها

 1. بررسی, تعريف وتدوينطرحهای دارای اولويت به منظور اراءه به شورای پژوهشی پژوهشکده
 2. تهيه وتدوين برنامه ه گروه به منظور ارائه به شورای پژوهشی
 3. اجرای طرحهای تحقيقاتی وبرنامه های مصوب شورای پژوهشی

bullet ماده 15- منابع مالي

 1. درآمدهاي حاصل از اجراي طرحهاي پژوهشي، ارائه خدمات مشاوره‌اي، برگزاري كارگاهها و دوره هاي آموزشي- پژوهشي كوتاه مدت و عرضه محصولات علمي پژوهشكده ( كتاب، مجله، منابع اطلاعات الكترونيكي، نرم افزار، ثبت اختراع و غيره .)
 2. كمكهاي دريافتي از وزارتخانه‌ها و دستگاههاي مرتبط، از جمله وزارت صنايع و معادن، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت نفت، وزارت نيرو، سازمان آب و فاضلاب و مديريت منابع آبي و شهرداريها و غيره .)
 3. هدايا و كمكهاي دريافتي از اشخاص حقيقي و حقوقي .
 4. اعتبارات بودجه عمومي .

bullet ماده 16- مقررات مالي

پژوهشكده از نظر مقررات مالي و معاملاتي مشمول ‹‹ قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي›› مصوب 18/10/1369 مجلس شوراي اسلامي و مقررات خاص دانشگاه است .

bullet ماده 17- مقررات استخدامي اعضاء هيئت علمي

اعضاء هيات علمي پژوهشكده از نظر مقررات استخدامي و نحوه گزينش علمي و عمومي تابع ضوابط و مقررات جاري وزارتخانه هستند .

bullet ماده 18 - فضا و امکانات

فضا، امكانات و تجهيزات پژوهشكده بايد مطابق ضوابط و مقررات وزارتخانه باشد.

bullet ماده 19 - تابعیت پژوهشکده

پژوهشكده تابع كليه قوانين، مقررات، ضوابط و آيين‌نامه‌هاي مربوط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارتخانه و ساير قوانين جاري كشور مي‌باشد .

bullet ماده 20 – انحلال پژوهشکده

پژوهشكده در موارد ذيل پس از تصويب نهايي شوراي گسترش آموزش عالي منحل مي‌گردد :

 1. به پيشنهاد رئيس دانشگاه ، تاييد شوراي دانشگاه وتصويب هيئت امناي دانشگاه
 2. در صورت تخلف از مقررات اساسنامه، مصوبات و مقررات وزارتخانه و ساير قوانين و مقررات جاري كشور به تشخيص وزارتخانه .

bullet ماده 21- هیات تصفیه

در صورت اعلام موافقت اوليه شورای گسترش آموزش عالی با انحلال پژوهشکده, هيات تصفيه ای مر کب از نماينده حقوقی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری, نماينده حقوقی دانشگاه ورئيس پژوهشکده تشکيل وبا رعايت مقررات قانونی در مدتی که شورای گسترش آموزش عای تعيين مينمايد امر تصفيه را بر عهده خواهد داشت .

bullet ماده 22- پزوهشکده موظف است تحت نظارت هيات تصفيه

 1. کليه تعدات خود را در برار وزارتخانه ها، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غيردولتی،بانکها، شهرداريها، نهادهای بين المللی، ساير اشخاص حقوقی وحقيقی ( اعم از اعضای هيات علمی وکارمندان) انجام دهد يا دانشگاه با توافق صاحبان حق تعهدات پزوهشکده را راسا بپذيرد .
 2. کليه امتيازات و امو ر مالی را که از منابع بين المللی عمومی ، دولتی ، بانکها ، شهرداريها و غيره در اختيار مر کز پژوهشکده قرار گرفته است مسترد نمايد يا موافقت صاحبان حق را مبنی بر واگذاری امتيِازات و اموال مذکور به مرکز ارائه دهد .

bullet ماده 23- در صورت انحلال پژوهشکده

پس از احراز تعهدات مذکور در ماده 20 و حل وفصل امور پژوهشی و حقوقی وتصويب نهايی انحلال پژوهشکده توسط شورای گسترش آموزش عالی، تاديه کليه ديون و اعلام ختم تصفيه توسط هيات تصفيه، باقيمانده دارايي پزوهشکده به دانشگاه تربيت مدرس منتقل مي شود.
هرگونه تغيير در مفاد اين اساسنامه به پيشنهاد رئيس و تاييد شوراي دانشگاه و تصويب شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه امكان پذير است .
تبصره 4 : هِيات تصفيه موظف است در مورد فوق صورت مجلسی که به امضای کليه اعضای هيات خواهد رسيد ، تنظيم ويک نسخه از آن را به هيات امن دانشگاه ونسخه ديگر را به وزارت علوم، تحقيقات وفناوری تسليم نمايد .

bullet ماده 24- موارد پیش بینی نشده در این اساسنامه

مواردی که در اين اساسنامه پيش بينی نشده است تابع ضوابط ومقررات وزارت علوم، تحقيقات وفناوری جمهوری اسلامی ايران است .

bullet ماده 25- تغییر در مفاد اساسنامه

هر گونه تغيير در مفاد اين اساسنامه با پيشنهاد هيات امنا مرکز وتصويب شورای گسترش آموزش عالی امکان پذير است .

bullet ماده 26- تاریخ تصویب اساسنامه

اين اساسنامه در 26 ماده و 4 تبصره در تاريخ 83/2/14 به تصويب شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجراست .